د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست په اړه 

د عامه او خصوصي مشارکت پیژندنه

عامه او خصوصي مشارکت د زیربناوو د احداث او عامه خدمتونو د وړاندی کولو، دهغو ملاتړ او پرمختګ په منظور د اداری او خصوصي اړخ تر منځ شراکت دی کوم چې د هغو پر بنسټ مسؤلیتونه، خطرونه، ګټه او تاوان د اداری او خصوصي اړخ تر منځ په مناسب ډول ویشل شوی، خصوصي اړخ د اداری دندی د مشخصی مودی لپاره اجراء کوي او د هغو له شتمنیو څخه ګټه پورته کوي.

 اسنادونه

د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست د لاسته راوړنو څخه د عامه او خصوصي مشارکت قانون، پالیسی، مقرره، طرزالعملونه او نور معیاری اسناد دی

د افغانستان حکومت د اساسي قانون د (۷۹) مادې د حکم له مخې، د عامه او خصوصي مشارکت د قانون طرحه، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې په غونډه کې د ۱۴/۶/۱۳۹۷ نيټي (۱۰) ګڼې مصوبه پربنسټ په  ۸ فصلونو او ۶۳ مادو کې تصویب شوه. د افغانستان اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس تقنینی فرمان پر بنسټ د ۱۴/۶/۱۳۹۷ نیټی (۳۱۴) ګڼې پربنسټ توشیح شوه. د عامه او خصوصي مشارکت قانون د توشیح وروسته نافذ دی.

د عامه او خصوصي مشارکت پالیسی د افغانستان اسلامی جمهوریت د کابینی  د 12/12/1395نیټې د (۱۹) فقری او د ۲۴ ګڼی مصوبی پربنسټ تصویب شوی ده  د عامه او خصوصي مشارکت مقرره بشپړه شوی او د ورستنی پړاو لپاره د افغانستان عدلیی وزارت ته وړاندی شوی ده

د عامه او خصوصی مشارکت پروژې 

د عامه او خصوصي مشارکت پروژې بايد په داسې توګه طرح او پلی شي چې د عامه او خصوصي اړخ  ګټی خوندی کړی او له عامه پاليس او پلانونو سره سمون ولري. په دې توګه، حکومت نشي کولای هغه پروژې ومنی چې يواځې د وړاندې کوونکي ګټې خوندی کوي.

خبرونه

 مونږ سره اړیکه

د عامه او خصوصی مشارکت لوی ریاست    
د مالیی وزارت د افغانستان اسلامی جمهوریت 
           پشتونستان وات،کابل افغانستان               

 ۷۹۱۰۳۱۰۰۲۲ ۹۳+    

cpppa@mof.gov.af