۱-  اعمار، ګټه اخسیتنه اولېږد

۲-  اعماراولېږد

۳-  اعمار، تملک او ګټه اخیستل

۴-  اعمار، اجاره اولېږد

۵-  ډیزاین، اعمار، تمویل او ګټه اخیستل

۶-  بیارغونه، ګټه اخیستنه اولېږد

۷-  د ګټی اخیستلو امتیاز

۸-  د اجاری قرارداد

۹-  د مدیریت قرارداد

۱۰-  قرارداد، پراختیا او ګټه اخیستنه