در مورد ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی 

مشارکت عامه و خصوصی چيست؟

مشارکت عامه وخصوصی : شراکت میان اداره وجانب خصوصی است به منظوراحداث، زیربناها وعرضۀ خدمات عامه، تمویل و انکشاف آن ها که به اساس آن مسئولیت ها، خطرات،  نفع و ضرر میان اداره وجا نب خصوصی طور مناسب تقسیم گردیده، جانب خصوصی وظایف اداره را برای مدت زمان مشخص اجراء نموده و از دارایی های آن استفاده می نماید.

 اسناد

یکی از دست آورد های عمده ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی  قانون مشارکت، پالیسی مشارکت، مقرره مشارکت، طرزالعملهای مشارکت و سایر اسناد مشارکت میباشد.

که خوشبختانه به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی در جلسه مؤرخ 10/6/1395 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۵) فصل و (۲۶) ماده تصویب گردیده و به اساس فرمان تقنینی شماره (۱۰۳) مورخ 11/6/1395 توسط مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و در جریده رسمیوزارت محترم عدلیه نشر و نافذ گردید.

همچنان پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی طی فقرۀ (19) مصوبۀ شماره (24) مؤرخ 12/12/1395 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است قابل یادآوری است که مقرره مشارکت از طرف ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی نهایی گریده است و جهت طی مراحل بعدی به ریاست محترم تقنین وزارت محترم عدلیه ارسال گریده است تا اجراآتیکه در نظر است مرعی گردد.

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید طوری طرح و تطبیق گردد که تأمین کننده منافع عامه و جانب خصوصی بوده با پالیسی ها و پلان های مشارکت عامه و خصوصی مطابقت داشته باشد. بناً ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی نمی توانند پروژه های را بپذیرد که تنها منفعت ارایه کننده را تأمین نماید.

 اخبار

 تماس با ما

ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی
وزارت مالیه  جمهوری اسلامی افغانستان
              پشتونستان وات، کابل افغانستان               

 ۷۹۱۰۳۱۰۰۲۲ ۹۳+    

cpppa@mof.gov.af