در مورد ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی 

مشارکت عامه و خصوصی چيست؟

مشارکت عامه وخصوصی : شراکت میان یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعه زیربناها، تسهیلات و عرضه خئمات عامه که در آن حقوق و وجایب، خطرات، نفع و ضرر میان جوانب طور متناسب تقسیم گردیده و شرایط آن در قرارداد مشارکت تعین میگردد.  

 اسناد

یکی از دست آورد های عمده ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی  قانون مشارکت، پالیسی مشارکت، مقرره مشارکت، طرزالعملهای مشارکت و سایر اسناد مشارکت میباشد.

که خوشبختانه به تأسی از احکام جزء (۱۶) ماد‌ه شصت و چهارم و با رعایت ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را که به اساس مصوبه شماره (۱۰) مؤرخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۶۳) ماده تصویب گردیده  و به اساس فرمان تقنینی شماره (۳۱۴) مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ توسط مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و در جریده رسمی وزارت محترم عدلیه نشر و نافذ گردید.

همچنان پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی طی فقرۀ (19) مصوبۀ شماره (24) مؤرخ 12/12/1395 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است قابل یادآوری است که مقرره مشارکت از طرف ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی نهایی گریده است و جهت طی مراحل بعدی به ریاست محترم تقنین وزارت محترم عدلیه ارسال گریده است تا اجراآتیکه در نظر است مرعی گردد.

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید طوری طرح و تطبیق گردد که تأمین کننده منافع عامه و جانب خصوصی بوده با پالیسی ها و پلان های مشارکت عامه و خصوصی مطابقت داشته باشد. بناً ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی نمی توانند پروژه های را بپذیرد که تنها منفعت ارایه کننده را تأمین نماید.

 اخبار

 تماس با ما

ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی
وزارت مالیه  جمهوری اسلامی افغانستان
              پشتونستان وات، کابل افغانستان               

 ۰۰۹۳۰۲۰۲۹۲۴۰۷۹  

cpppa@mof.gov.af