به اساس مادۀ سیزدهم  قانون مشارکت عامه وخصوصی اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی دارایی وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- طرح و ترتیب اسناد معیاری، طرزالعمل ها، رهنمودها، صدور متحدالمال­ها و معیار های شفاف برای استفاده از حمایت های دولت به منظور تطبیق مؤثر برنامه مشارکت مطابق احکام این قانون.

۲- طرح و ترتیب معیارهای انتخاب پروژۀ مشارکت، شاخص های ارزیابی پروژۀ مشارکت، مرور و بررسی طرح و ارایۀ مشوره به شورای عالی اقتصادی در ارزیابی، اولویت بندی و اتخاذ تصامیم در خصوص پروژۀ مشارکت.

۳- بررسی پروژۀ مشارکت از لحاظ استراتیژیک، مدیریتی، اقتصادی، مالی، تجارتی، حقوقی، اثرات اجتماعی و محیط زیستی و ارایه مشوره به شورای عالی اقتصادی، وزیر مالیه، اداره، جانب خصوصی و سایر جوانب ذیدخل.

۴- ایجاد سیستم ملی ثبت پروژه های مشارکت در همه مراحل.

۵- دریافت، مرور و تحلیل درخواست حمایت های دولت و اثرات مالی و غیرمالی آن و ارایۀ مشوره به مقامات ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم .

۶- بررسی تعهدات مالی و بدیهی های ملموس و غیر ملموس پروژۀ مشارکت در مراحل پروژه.

۷- فراهم نمودن حمایت های تخنیکی به ادارات غرض انکشاف و ترتیب پروژه ها بعد از منظوری طرح.

۸-بررسی مطالعه مقدماتی امکان پذیری، مطالعه امکان پذیری واسناد داوطلبی به شمول مسوده قرارداد مشارکت.

۹- همکاری با اداره در مرحله تدارکات پروژۀ مشارکت.

۱۰- بازنگری و بررسی پیشنهاد اعطای قرارداد نهائی مشارکت عامه و خصوصی که از جانب اداره غرض طی مراحل بعدی ارایه گردیده باشد.

۱۱- تحکیم روابط و همکاری با ادارات ذیربط به منظور تشخیص، طرح، انکشاف، ارزیابی، تدارک و تطبیق پروژه ها و ارایه برنامه های اگاهی عامه  و تدویر مباحثات عامه به مقاصد مذکور.

۱۲- مدیریت وجوه انکشافی پروژه و ارزیابی در خواست ها و ارایۀ مشوره به مقام مربوط در مورد چگونگی استفاده از صندوق انکشافی پروژۀ مشارکت.

۱۳- وضع پالیسی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی و فراهم آوری زمینۀ استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی به شمول ایجاد مرکز معلوماتی (دیتابیس) جهت ثبت، تسهیل تدارکات و نشر احکام این قانون، مقرره­ها، طرزالعمل­ها، متحد المال­ها و سایر اسناد تقنینی در امور مشارکت عامه وخصوصی و پروژه های مشارکت.

۱۴- بررسی ظرفیت و مهارت­های تخصصی ادارات یا واحد پروژه وی مشارکت عامه و خصوصی و طرح و ارایه برنامه های ارتقای ظرفیت.

۱۵-  توحید گزارشات سالانه واصله از ادارات یا واحد پروژه وی مشارکت عامه و خصوصی و ارایه آن به مقام مربوط به منظور بهبود امور.

۱۶- نظارت از طی مراحل تدارکات پروژه مشارکت و تطبیق قرارداد مشارکت به منظور حصول اطمینان از تطبیق اصول تدارکاتی مشارکت مطابق احکام این قانون.

۱۷- اجرای سایر وظایفی که از طرف مقام ذیصلاح محول می گردد.

.