اعمار، بهره برداری و انتقال

 (1) قرارداد که با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد شامل روش اعمار، بهره برداری و انتقال می گردد:

1-که بر مبنای آن جانب خصوصی تمویل و اعمار تأسیسات یا زیربنا و نیز امور عملیاتی و حفظ ومراقبت آنها را به عهده می گیرد.

2-جانب خصوصی تأسیسات یا زیربنا را برای مدت معیین بهره برداری کرده و در جریان آن مدت اجازه دارد تعرفه، حق العبور، فیس، کرایه  یا دیگر عواید آن را طبق شرایط مندرج در قرارداد جمع آوری نماید.

3- جانب خصوصی تاسیسات یا زیربنای مورد نظر را در پایان دورۀ معیین که در قراردادمشارکت مشخص می شود، به اداره انتقال می دهد.

(2)  روش مندرج فقرۀ یک این مادل را می تواند در عرضه و فعالیت نیز عملی نمود، طوری که عرضه کننده تجهیزات و ماشین آلات برای تأسیسات یا زیربنا، تجهیزات را به بهره برداری سپرده و در آن جریان انتقال تکنالوجی و آموزش افراد معرفی شده اداره را عملی می سازد.

اعمار وانتقال

 (1) قرارداد که با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد شامل روش اعمار و انتقال می گردد:

1-که بر مبنای آن جانب خصوصی تمویل و اعمار تاسیسات یا زیربنا را به عهده گرفتهو پس از تکمیل آن را به اداره تحویل می دهد.

2- اداره مصارف و مفاد مناسب به جانب خصوصی را طبق شرایط مندرج قرارداد مشارکت عامه و خصوصی در یک جدول زمانی معین به جانب خصوصی می پردازد.

اعمار،تملک و بهره برداری

 (1) قرارداد که با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد شامل روش اعمار، تملک وبهره برداری می گردد:

1-که بر مبنای آن جانب خصوصی صلاحیت دارد تاسیسات یا زیربنای را تمویل، اعمار، تملک، بهره برداری و حفظ و مراقبت نموده و می تواند مصارف سرمایه گذاری، بهره برداری و حفظ و مراقبت  خویش را از طریق جمع آوری عواید آن بر علاوه یک نرخ مناسب مفاد، بدست آورد.

 2-جانب خصوصی مالک تأسیسات و زیربنای مورد نظر می باشد و می تواند فعالیت و حفظ و مراقبت  آن را به اجراء کنندۀ پروژه  بشکل قرار داد فرعی واگذار نماید.

(2) در قرارداد مندرج فقرۀ(1) این ماده انتقال تجهیزات و زیربنا به اداره مدنظر نیست اما اداره می تواند پس از دوره ای که در قرارداد مشارکت عامه و خصوصی مشخص شده باشد، تعهدات خویش را فسخ کند.

اعمار، اجاره و-انتقال

روش است که بر مبنای آن جانب خصوصی مسوولیت تمویل و اعمار تاسیسات و زیربنا را به عهده می گیرد و بعد از تکمیل آن رابرای مدت معینی که در قرارداد مشارکت عامه و خصوصی تعیین شده است به دولت به اجاره می دهد و پس از اختتام مدت مذکور مالکیت پروژه مشارکت عامه و خصوصی به اداره انتقال می یابد.

دیزاین، اعمار، تمویل و بهره برداری

 (1) قرارداد که با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد شامل روش دیزاین، اعمار، تمویل و بهره برداری

می گردد:

1- که مبنای آن جانب خصوصی تاسیسات یا زیربنای را دیزاین، اعمار و مجارج و هزینه های تاخیر و خطرات ناشی از آن را تمویل می نماید.

2-تأسیسات و زیربنای بعد از تکمیل در ملکیت دولت یا اداره  قرار گرفته  و جانب خصوصی حق دارد تا آن تأسیسات یا زیربنا را در مدت پیش بینی شده طبق شرایط قرارداد مشارکت عامه و خصوصی بهره برداری  نموده و یا  بر اساس قرارداد مشارکت عامه و خصوصی عواید آن را جمع آوری نماید.

 3-جانب خصوصی با انقضای قراردادمشارکت عامه و خصوصی مطابق شرایط قرارداد،  بهره برداری تاسیسات و زیربنا را به اداره انتقال می دهد.

بازسازی،  بهره برداری و انتقال

  روش است که بر اساس آن تاسیسات و زیربنا  موجود به سکتور خصوصی برای بازسازی، فعال سازی و حفظ و مراقبت آن برای مدت معین واگذار می شود و در این مدت جانب خصوصی عواید ناشی از استفاده آن را جمع آوری می کند. در پایان این دوره تاسیسات یا زیربنا دوباره به اداره انتقال می شود.

امتیاز بهره برداری

  روش  است که بر اساس آن جانب خصوصی تاسیسات یا زیربنایی را بهره برداری کرده و هزینه ها و خطرات ناشی از حفظ و مراقبت و خدمات آن را بدوش می گیرد جانب خصوصی حق دریافت تادیاتی چون تعرفه، عوارض، فیس، کرایه یا پول مصرف را از اداره یا مستفید شوندگان آن تاسیسات، زیربنا یا خدمات در بدل فعال نگهداشتن و یا فراهم سازی خدمات بدست می آورد. اداره مالک آن تاسیسات و زیربنا باقی می ماند و مسوول سرمایه گذاری در آن می باشد.

قرارداد اجاره

روش است که بر مبنای آن جانب خصوصی حق استفاده از دارایی ها یا زیربنای دولتی را برای اهداف تجارتی در مقابل انجام وظایف، ارایه خدمات یا فراهم آوری تجهیزات برای استفاده عامه، مطابق به اهداف اداره به پیش میبرد. 

قراردادهای مدیریتی

 (1) قرارداد که با در نظر داشت موارد ذیل صورت می گیرد شامل روش قراردادهای مدیریتی می گردد:

1- که بر اساس آن جانب خصوصی مسوولیت مدیریت فعالیت و حفظ و مراقبت تاسیسات یا زیربنا را به شمول مدیریت یومیه آن به دوش می گیرد.

2-تادیه به جانب خصوصی قسماً بر اساس خدمات ارایه شده و قسماً بر اساس کارایی بدست آمده صورت گیرد.

 3-آن تاسیسات و زیربنا همچنان در ملکیت اداره باقی خواهد ماند و جانب خصوصی مسوولیت سرمایه گذاری ندارد، مگر آنکه در قراردادمشارکت عامه و خصوصی درمورد ترمیم، حفظ و مراقبت و نوسازی تجهیزات آن طور دیگری گفته شده باشد.

قرارداد، توسعه –و بهره برداری

 روش است که بر اساس آن جانب خصوصی تاسیسات یا زیربنای فعلی را که از اداره به اجاره می گیرد توسعه می دهد. جانب خصوصی پروژه توسعه داده شده را بهره برداری کرده و  عواید ناشی از آن در مقابل مصارف خویش برای یک مدت طبق شرایط قرارداد جمع آوری می کند. بخش توسعه داده شده در ختم قرارداد به اداره انتقال می نماید.

.