به اساس مادۀ هفتم  قانون مشارکت عامه وخصوصی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره 1228 مورخ 17 میزان سال 1395 هـ. ش. مشارکت عامه و خصوصی دارایی وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

1- ارایه مشورۀ تخنیکی به ادارات، شورای عالی اقتصادی و سایر جوانب ذیدخل مطابق احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل مشارکت عامه و خصوصی.

2- همکاری در طرح و ترتیب پالیسی های ادارات سکتوری، جهت تشویق، جلب و حمایت داوطلبان مشارکت عامه وخصوصی.

3- ثبت، تحلیل و ارزیابی  طرح ادارات و پیشنهاد جانب خصوصی و مطابقت آن با پلان های انکشافی ملی، سکتوری و اولویت های ملی و اثرات اجتماعی، اقتصادی ومحیط زیستی آن و ارایه پیشنهادات لازم جهت تائید، تعدیل یا رد آن به شورای عالی اقتصادی.

4-ارایه نتیجه امکان پذیری مطابق احکام مقرره و طرزالعمل مشارکت عامه و خصوصی به شورای عالی اقتصادی.

5- ارایه قرار داد مشارکت بعد از تحلیل و بررسی غرض منظوری به کمیسیون تدارکات ملی توأم با اسناد آن.

6- حصول اطمینان از تطبیق پروژه، مطابق  احکام این قانون، مقرره و قرارداد مشارکت.

7- ارزیابی درخواست ها، مبنی بر حمایت حکومت از پروژه و ارایه مشوره لازم به آمر اعطای مربوط.

8- طرح و تهیه طرزالعمل ها و رهنمود ها وصدور متحدالمال ها و تعدیل آن عندالضرورت.

۹- تحکیم روابط و همکاری با ادارات ذیربط به منظور تشخیص، طرح، انکشاف، ارزیابی، تدارک و تطبیق پروژه ها.

۱۰- مدیریت وجوه انکشافی پروژه و ارزیابی در خواست ها و ارایه مشوره به مقام مربوط در مورد چگونگی استفاده از صندوق انکشافی پروژه.

۱۱- وضع پالیسی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی و فراهم آوری زمینه استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی به شمول ایجاد مرکز معلوماتی(دیتابیس) جهت ثبت، تسهیل تدارکات و نشر احکام این قانون، مقرره  ها، طرزالعمل ها و متحد المال ها در امور  مشارکت عامه وخصوصی و پروژه ها.

۱۲-بررسی ظرفیت و مهارت های تخصصی ادارات یا واحد مشارکت عامه و خصوصی در امور مشارکت عامه و خصوصی.

۱۳-توحید گزارشات سالانه واصله  از ادارات یا واحد مشارکت عامه و خصوصی  و  ارایه آن به مقام مربوط به منظور بهبود امور.

۱۴-نظارت از طی مراحل تدارکات مشارکت عامه و خصوصی به منظور حصول اطمینان از تطبیق اصول تدارکاتی مشارکت مطابق به احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل مشارکت عامه و خصوصی.

۱۵- اجرای سایر وظایف که از طرف مقام ذیصلاح محول می گردد.