مشارکت عامه و خصوصی چیست ؟

شراکت میان اداره وجانب خصوصی است به منظوراحداث، زیربناها وعرضۀ خدمات عامه، تمویل و انکشاف آن ها که به اساس آن مسئولیت ها، خطرات،  نفع و ضرر میان اداره وجا نب خصوصی طور مناسب تقسیم گردیده، جانب خصوصی وظایف اداره را برای مدت زمان مشخص اجراء نموده و از دارایی های آن استفاده می نماید

پروژه چيست ؟

فعالیت های است که به منظور فراهم نمودن زیر بنا و  خدمات عامه  از طریق مشارکت عامه و خصوصی ، تطبیق می گردد.

قرارداد مشارکت چیست ؟

توافق کتبی میان اداره وجانب خصوصی است که در آن شرایط و مشخصات پروژه و مکلفیت های طرفین درج میگردد. 

ارزش پولی چیست ؟

مقایسه منفعت خالص تطبیق پروژه، از طریق سکتور عامه یا مشارکت عامه و خصوصی  با در نظر داشت منفعت کمی و کیفی و انتخاب  هر کدام که منفعت بیشتر را به حکومت داشته باشد.

امکان پذیری چیست ؟

مطالعۀ مقدماتی پروژه است که به منظور تحقق اهداف پروژه، از طرف اداره یا جانب خصوصی انجام می شود.

وجوه حمایتی حمایتی در یک پروژه چیست ؟

وجوهی است که توسط وزارت مالیه به شکل اعانه و کمک مالی غرض پرنمودن خلای مالی تداوم پروژه و تأمین منفعت  جانب خصوصی در حالت که  اطمینان حاصل گردد که تطبیق  پروژه بدون حمایت آن، امکان پذیر نیست، پرداخت می گردد.

وجوه انکشافی پروژه چیست ؟

وجوهی است که توسط وزارت مالیه به منظور پیشبرد امکان پذیری، استخدام متخصصین و سایر تحلیل های مالی و اقتصادی پروژه مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.

پیشنهاد جانب خصوصی چیست ؟

پیشنهاد است که به منظور تطبیق پروژه بدون تقاضای اداره ، از طرف جانب خصوصی ارایه میگردد.

مراحل داوطلبی مشارکت مشارکت چیست ؟

مجموع اقدامات از اطلاعیه ارزیابی قبلی اهلیت الی منظوری اعطای قرارداد مشارکت به منظور داوطلبی و اعطای قرارداد مشارکت است که توسط اداره یا به نماینده گی از اداره مطابق به احکام این مقرره روی دست گرفته می شود.

داوطلب در پروژه های مشارکت به چه کسی گفته میشود ؟

شخص حقیقی یا حکمی است که خود یا نمایندۀ قانونی وی، به منظور ارایۀ آفر مطابق مندرجات سند مطالبۀ پیشنهادات در داوطلبی اشتراک می نماید.

داوطلب برتر به چه کسی گفته میشود ؟

داوطلب برتر: داوطلب است که معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی را تکمیل و به منظور اجرای قرار داد  مشارکت، انتخاب می گردد.

آفر چیست ؟

پیشنهادی است که توسط داوطلب در مقابل مطالبه پیشنهاد اداره به منظور تطبیق قرار داد مشارکت، ارایه  میگردد      

طرح اداره چیست ؟

پیشنهاد است که طی آن طرح  ابتکاری یا جدید از طرف اداره به منظور مشارکت عامه و خصوصی ارایه می نماید.