به تاریخ 20 حمل 1397 ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ورکشاپ یک روزه در رابطه به مودل مالی و ارزش پول پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را برای 40 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی به اشتراک تیم ریاست تخنیکی مشارکت عامه و خصوصی در تالار خیبر وزارت مالیه برگزار نمود.

ورکشاپ طبق اجندا توسط محترمه سیده( سادات) کارشناس ارشد ارتقای ظرفیت ریاست طرح و انکشاف  مشارکت عامه و خصوصی افتتاح گردید.

بعدآ پریزنتیشن معرفی مشارکت عامه وخصوصی توسط محترمه سیده (سادات) ارایه گردید که در رابطه به حل مشکلات با استفاده از مشارکت، اهمیت مشارکت، چارچوب حقوقی واداری مشارکت، ساحه تطبیق مشارکت، و حمایت های حکومت در قبال مشارکت عامه و خصوصی معلومات ارایه گردید.

در ادامه پریزنتیشن مودل مالی و ارش پول  پروژه های مشارکت عامه و خصوصی توسط عبدالنافع (سروری) کارشناس ارشد تحلیل های مالی و اقتصادی ریاست تخنیکی مشارکت عامه وخصوصی ارایه گردید. که موضوع فوق الذکر منجانب مسؤلین ادارات دولتی و سکتور خصوصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و به تمام سوالات اشتراک کننده گان در زمینه پاسخ ارایه گردید.