برای معلومات بیشتر در رابطه به مشارکت عامه و خصوصی به  لینک های زیر مراجعه نمایید

۱   PPP KNOWLEDGE LAB    pppknowledgelab