کمیسیون تدارکات ملی به ریاست جلالتمآب محترم اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سه پروژهٔ بزرگ را که از طریق مشارکت عامه وخصوصی طی مراحل گردیده بود منظور نمود.

این پروژه ها:

  1. پروژه تولید 30 میگاوات برق آفتابی قندهار

پروژه تولید برق آفتابی قندهار در ولایت قندهار احداث میگردد که ظرفیت تولید  30 میگاوات انرژی برق از انرژی آفتاب را دارد که یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور میباشد. شرکت های زولرستان و 77 مجموعاً 39 میلیون دالر امریکایی را در این پروژه سرمایه گذاری می نمایند. این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار،  بهره برداری وانتقال برای 20 سال تطبیق میگردد. تولید سالانة پروژه به 52 میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق میرسد. قیمت فی کیلو وات ساعت برق 8.5 سنت دالر امریکایی میباشد. این پروژه منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات میباشد که دولت ج.ا.ا از درک مالیات 8.3 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد. از لحاظ اقتصادی پروژه تولید برق آفتابی قندهار مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های  شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین، فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی را به ارمغان خواهد آورد. به اساس پلان د افغانستان برشنا شرکت تمام برق تولید شده توسط دستگاه تولید برق آفتابی قندهار در ولایت قندهار توزیع میگردد به طور اوسط مستفید شوندگان این پروژه در حدود 10000 خانواده و 20 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک میباشد.

  1. پروژه فاز دوم بند برق کجکی

پروژه فاز دوم بند برق کجکی در ولایت هلمند احداث میگردد که ظرفیت تولیدی آن  100 میگاوات انرژی برق میباشد و این پروژه یک پروژه مهم از لحاظ اقتصادی به خصوص مناطق جنوبی کشور بوده و یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین میباشد. شرکت 77 در این پروژه مبلغ 175 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می نماید. این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، بهره برداری و انتقال برای 20 سال تطبیق میگردد. تولید سالانة پروژه به 857  گیگاوات ساعت انرژی برق میرسد. قیمت فی کیلو وات ساعت برق 5.9 سنت دالر امریکایی میباشد. این پروژه منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات میباشد که دولت ج.ا.ا از درک مالیات 93 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد. از لحاظ اقتصادی پروژه فاز دوم بند برق کجکی مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های  شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین، فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی را به ارمغان خواهد آورد. به اساس پلان د افغانستان برشنا شرکت برق تولید شده توسط پروژه فازدوم بند برق کجکی در ولایات جنوبی کشور به خصوص هلمند و قندهار توزیع میگردد و به طور اوسط مستفید شوندگان این پروژه در حدود 70000 خانواده و 30 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک میباشد.