به تاریخ 9 جدی سال 1396 نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای بار نخست دو قرارداد مشارکت عامه و خصوصی را تصویب نمود.

محمد اشرف غنی ریس جمهوری اسلامی افغانستان این طرح ها را نخستین گام در راستای خودکفایی در بخش انرژی از طریق سرمایه گذاری  سکتور خصوصی عنوان کرد و افزود که بخش انرژی افغانستان فاقد شبکه سراسری و به صورت جزیره ‌ای است که نیاز دارد تا در آینده به یک سیستم مکمل تبدیل شود و نقش سکتور خصوصی در این زمینه حایز اهمیت است.

پروژه های منظور شده هر یک :

  1. پروژه برق گازی مزار شریف

پروژه تولید برق مزار شریف در ولایت بلخ احداث میگردد که ظرفیت تولید  بیش از 52 میگاوات انرژی برق از گاز را دارد که یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور میباشد. شرکت غضنفر گروپ در این پروژه مبلغ 75 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می نماید. پروژه مذکور باعث افزایش روز افزون عواید سالانه دولت میگردد. عواید دولت از درک مالیات پروژه به 52.8 میلیون دالر امریکایی میرسد. تطبیق پروژه برق گازی مزار شریف زمینه فروش گاز داخلی کشور را نیز فراهم مینماید که این امر باعث افزایش عواید دولت از فروش گاز نیز میگردد و دولت از درک فروش گاز 136 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد.

  1. پروژه برق گازی بیات پاور (جوزجان)

پروژه تولید برق بیات پاور در ولایت جوزجان احداث میگردد که ظرفیت تولید  بیش از 40  میگاوات انرژی برق از گاز را دارد که یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور میباشد. شرکت بیات پاور در حدود 38.85  میلیون دالر امریکایی را در پروژه سرمایه گذاری می نماید. پروژه مذکور باعث افزایش روز افزون عواید سالانه دولت میگردد. عواید دولت از قبیل مالیات پروژه مجموعا به 8.7 میلیون دالر امریکایی میرسد. تطبیق پروژه برق گازی بیات پاور زمینه فروش گاز داخلی کشور را نیز فراهم مینماید که این امر باعث افزایش عواید دولت از فروش گاز نیز میگردد و دولت از درک فروش گاز 37  میلیون دالر امریکایی را بدست می آورد.

تأثیرات اقتصادی پروژه های برق گازی مزار شریف (بلخ) و بیات پاور (جوزجان) قرار ذیل میباشد:

  • ایجاد فرصت های شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین.
  • فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین
  • کاهش کسر بودجه دولت (افزایش عواید دولت از قبیل مالیات و فروش گاز)
  • رشد تشبثات و تولیدات داخلی.
  • بدیل پایدار برای انرژی وارداتی .
  • رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی.

 

قابل یاد آوری است که وزارت محترم انرژی وآب، د افغانستان برشنا شرکت ، وزارت محترم معادن و پترولیم  و اداره مستقل اراضی در زمینه تطبیق پروژه های متذکره تعهد و همکاری همه جانبه شان را اظهار نمودند.