مشارکت عامه و خصوصی چیست؟

مشارکت عامه و خصوصی: شراکت میان یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعۀ زیربناها، تسهیلات و عرضه خدمات عامه که  در آن حقوق و وجایب، خطرات، نفع و ضرر میان جوانب طور متناسب تقسیم گردیده و شرایط آن در قرارداد مشارکت تعیین می گردد.

قراراداد مشارکت عبارت از چیست؟

قرارداد مشارکت: عقد میان اداره وجانب خصوصی است که در آن شرایط تجارتی، مشخصات پروژه و مکلفیت ( وظایف، تعهدات و مسؤولیت­های) طرفین درج می گردد. 

اسناد معیاری عبارت از چیست؟

اسناد معیاری: عبارت است از قراردادهای مشارکت، فورم ها، نمونه ها و مواد رهنمودی مورد نیاز برای درخواست، طرح و دیزاین پروژه مشارکت، ارزیابی مراحل داوطلبی مشارکت، اعطاء یا تائید قرارداد مشارکت، تطبیق قرارداد مشارکت، تمدید، تعدیل و بستن قرارداد مشارکت.

پروژه چیست؟

پروژه مشارکت: مجموعۀ فعالیت های خاص برای احداث زیربنا، تسهیلات و عرضۀ خدمات عامه از طریق مشارکت عامه و خصوصی است.

طرح چیست؟

طـرح: پیشنهـاد که توسـط اداره یا ارایه کنندۀ طـرح جانب خصوصی برای اجرای پروژه مشارکت ارایه  می­گردد.

طرح اداره چیست؟

 طرح اداره: پيشنهاد مربوط به پروژه مشارکت که اداره آنرا به منظور پیشبرد از طریق مشارکت عامه وخصوصی تشخیص نموده  و ارایه می نماید.

طرح جانب خصوصی چیست؟

طرح جانب خصوصی: پیشنهادی است که به منظور مشارکت عامه و خصوصی بدون درنظرداشت درخواست اداره و صدور مطالبه پیشنهاد ارایه می­گردد.

مطالعه امکان پذیری چیست؟

مطالعۀ امکان پذیری: مطالعات استراتیژیک، اقتصادی، مالی، تجاری، ارزش پول، خطرات، حقوقی، تخنیکی، محیـط زیستی، اجتـماعی و سایر مـوارد مـورد نیاز برای طراحی و ساخت یک پروژه مشارکت انجام می گردد.

مراحل داوطلبی چیست؟

مراحل داوطلبی مشارکت: مجموعۀ فعالیت های است که به منظور داوطلبی و اعطای قرارداد مشارکت از جانب اداره یا به نمایند گی از اداره (از ارزيابی قبلي اهليت داوطلب، الی اعطای قرارداد مشارکت) مطابق به احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل انجام می­گردد.

اسناد داوطلبی چیست؟

اسناد داوطلبی: اطلاعيه ارزیابی قبلی اهليت داوطلب، سند ارزیابی قبلی اهليت داوطلب و مطالبه پيشنهاد جهت تدارکات پروژه مشارکت می باشد.

مطالبه پیشنهاد چیست؟

مطالبه پيشنهاد: سندی است که به منظور تدارکات پروژه مشارکت اصدار می گردد که در آن شرایط و روش تسلیمی آفر توضیح می گردد به شمول مسودۀ قرارداد مشارکت.

آفر چیست؟

آفر: پيشنهادی است که توسط داوطـلب درمقابل مطـالبه پيشنهاد به منظـور عقد قرارداد مشارکت ارايه می گردد.

ارزش پول چیست؟

ارزش پول (VFM): تجزیه و تحلیل مقایسوی تطبیق پروژه از طریق مشارکت عامه وخصوصی یا تدارکات سنتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از روش که منفعت عامه را تضمین نماید.

وجوهی حمایتی پروژه چست؟

وجوه حمایتی(VGF): وجوهی است که توسط وزارت مالیه به شکل اعانه و کمک مالی غرض حمایت و پر نمودن خلای مالی برای تداوم پروژه ها که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد، پرادخت می گردد.

وجوهی انکشافی پروژه چیست؟

وجوه انکشافی پروژه(PDF): وجوهی است که توسط وزارت مالیه به منظور پیشبرد مطالعۀ مقدماتی امکان پذیری، مطالعۀ امکان پذیری، استخدام متخصصین و سایر تحلیل های مالی و اقتصادی پروژۀ مشارکت مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.

ارزش سرمایه چیست؟

ارزش سرمایه: مجموع ارزش فعلی دارایی های دولت که به منظور استفاده در پروژه های مشارکت به جانب خصوصی انتقال، اجاره یا صلاحیت مدیریت آن داده می­شود، ارزش فعلی سرمایه گذاری  پیش بینی شده توسط جانب خصوصی و ارزش فعلی پیش بینی شده، حمایت ها و تعهدات دولت که به جانب خصوصی در طول عمر پروژه فراهم می گردد، می باشد.

شخص کیست؟

شخص: شامل اشخاص حقیقی یا حکمی(شرکت ها، کمپنی پروژه، شرکت های بزرگ، انجمن ها، مشارکت ها، کنسرسیوم ها، شرکت های مشترک، سایر انواع سازمان ها) می باشد.

ارایه کننده طرح جانب خصوصی چیست؟

ارایه کننده طرح جانب خصوصی: شخصی است که طرح جانب خصوصی را به منظور مشارکت عامه وخصوصی مطابق احکام این قانون ارایه می­نماید.

 داوطلب کیست؟

داوطلب: شخصی است که به اطلاعیه ارزیابی قبلی اهلیت اظهار علاقمندی نموده به مطالبه ارزیابی قبلی اهلیت پاسخ ارایه نموده و از طرف اداره غرض اشتراک در پروسه دواطلبی انتخاب گردیده باشد.

داوطلب برتر کیست؟

داوطلب برتر: شخصی است که در نتيجۀ ارزيابی داوطلبی به منظور اجرای  قرارداد مشارکت به حيث شريک اداره، انتخاب گردیده باشد.

داوطلب ریزرفی کیست؟

داوطلب ریزرفی: داوطلبی است که حداقل معیار های داوطلبی را تکمیل نموده در نتیجه ارزیابی داوطلبی بالاترین نمرات را اخذ نه نموده و منحیث داوطلب برتر شناخته نشده باشد.

مقطع مالی چیست؟

مقطع مالی: وضعیت است که در آن تمام پیش شرط­های تطبیق پروژه بدست آمده و وجوه به اشکال قروض، سرمایه، اعانه و حمایت های دولت برای آغاز تطبیق پروژه مشارکت مطابق به شرایط مندرج قرارداد مهیا می گردد.

 جانب خصوصی کیست؟

جانب خصوصی: شخصی است که قرارداد مشارکت را با اداره عقد می نماید.

مشاور اجرای معامله کیست؟

۲۴- مشاور اجرای معامله: شخصی حقیقی یا حکمی دارای مهارت و تجارب کافی است که اداره آن را به اساس قرارداد به منظور همکاری و مشوره در مسایل مربوط به پروژه مشارکت به شمول مراحل ترتیب و نهائی سازی قرارداد مشارکت عامه و خصوصی استخدام می نماید.  

کمپنی پروژه کیست؟

کمپنی پروژه: شخصی حکمی است که توسط جانب خصوصی تنها به هدف تطبیق قرارداد مشارکت در افغانستان تأسیس می گردد.

مقام ذیصلاح کیست؟

مقام ذیصلاح: شخصی است که دارای صلاحیت تأیید، رد، منظوری، تعدیل  و فسخ  قرارداد مشارکت به اساس احکام این قانون باشد.

اداره چیست؟

اداره: وزارت­ها، ادارات دارای تشکیل و بودجه مستقل، کمیسیون­های مستقل، شاروالی­ها، تصدی­ها، پوهنتون های دولتی و شرکت های دولتی و مختلط که سهم دولت در آن بیش از (۲۵) فیصد باشد.