مشارکت عامه و خصوصی: شراکت میان یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعۀ زیربناها، تسهیلات و عرضه خدمات عامه که  در آن حقوق و وجایب، خطرات، نفع و ضرر میان جوانب طور متناسب تقسیم گردیده و شرایط آن در قرارداد مشارکت تعیین می گردد.

قرارداد مشارکت: عقد میان اداره وجانب خصوصی است که در آن شرایط تجارتی، مشخصات پروژه و مکلفیت ( وظایف، تعهدات و مسؤولیت­های) طرفین درج می گردد. 

اسناد معیاری: عبارت است از قراردادهای مشارکت، فورم ها، نمونه ها و مواد رهنمودی مورد نیاز برای درخواست، طرح و دیزاین پروژه مشارکت، ارزیابی مراحل داوطلبی مشارکت، اعطاء یا تائید قرارداد مشارکت، تطبیق قرارداد مشارکت، تمدید، تعدیل و بستن قرارداد مشارکت

پروژه مشارکت: مجموعۀ فعالیت های خاص برای احداث زیربنا، تسهیلات و عرضۀ خدمات عامه از طریق مشارکت عامه و خصوصی است

طـرح: پیشنهـاد که توسـط اداره یا ارایه کنندۀ طـرح جانب خصوصی برای اجرای پروژه مشارکت ارایه  می­گردد.

طرح اداره: پيشنهاد مربوط به پروژه مشارکت که اداره آنرا به منظور پیشبرد از طریق مشارکت عامه وخصوصی تشخیص نموده  و ارایه می نماید

طرح جانب خصوصی: پیشنهادی است که به منظور مشارکت عامه و خصوصی بدون درنظرداشت درخواست اداره و صدور مطالبه پیشنهاد ارایه می­گردد

مطالعۀ امکان پذیری: مطالعات استراتیژیک، اقتصادی، مالی، تجاری، ارزش پول، خطرات، حقوقی، تخنیکی، محیـط زیستی، اجتـماعی و سایر مـوارد مـورد نیاز برای طراحی و ساخت یک پروژه مشارکت انجام می گردد

مراحل داوطلبی مشارکت: مجموعۀ فعالیت های است که به منظور داوطلبی و اعطای قرارداد مشارکت از جانب اداره یا به نمایند گی از اداره (از ارزيابی قبلي اهليت داوطلب، الی اعطای قرارداد مشارکت) مطابق به احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل انجام می­گردد

اسناد داوطلبی: اطلاعيه ارزیابی قبلی اهليت داوطلب، سند ارزیابی قبلی اهليت داوطلب و مطالبه پيشنهاد جهت تدارکات پروژه مشارکت می باشد

مطالبه پيشنهاد: سندی است که به منظور تدارکات پروژه مشارکت اصدار می گردد که در آن شرایط و روش تسلیمی آفر توضیح می گردد به شمول مسودۀ قرارداد مشارکت

آفر: پيشنهادی است که توسط داوطـلب درمقابل مطـالبه پيشنهاد به منظـور عقد قرارداد مشارکت ارايه می گردد

تجزیه و تحلیل مقایسوی تطبیق پروژه از طریق مشارکت عامه وخصوصی یا تدارکات سنتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از روش که منفعت عامه را تضمین نماید

وجوهی است که توسط وزارت مالیه به شکل اعانه و کمک مالی غرض حمایت و پر نمودن خلای مالی برای تداوم پروژه ها که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد، پرادخت می گردد