آماده ساختن و مرور  اسناد محافظتی/تحفظ: چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMF) دربرگیرنده رهنمودها در مورد آماده سازی اسناد تحفظ/محافظتی برای ساحه مشخص مانند پلان مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMP) و در صورت ضرورت ، طرح عملیاتی اسکان مجدد (RAP) ، و پلان مدیریت میراث های فرهنگی (CHMP) میباشد. طرح عملیاتی اسکان مجدد (RAP) در مطابقت با چارچوب پالیسی اسکان مجدد (RPF) به طور مستقل که برای اولین پروژه مشارکت عامه و خصوصی ساخته شده است، آماده خواهد شد. پلان مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMP) سند کلیدی برای مدیریت و نظارت مسایل محافظتی بوده و باید شامل شرح مختصر(i) تاثیرات منفی (نامطلوب)، (ii) اقدامات کاهش دهنده تاثیرات منفی، (iii) پلانهای نظارتی، (iv)  نقش و مسئولیتهای نهادها ،(v) ظرفیت سازی و (vi) هزینه های مرتبط؛ باشد. این پلان توسط وزارت مربوطه با همکاری سکتور خصوصی آماده و قبل از فرستادن به اداره ملی حفاظت محیط زیست (NEPA) و بانک جهانی (WB) توسط تیم محافظتی مربوطه در داخل  ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی (ِDG-PPP) /واحد نظارت کننده پروژه (PMU) بازنگری خواهد شد.   به عنوان یک بخش پلان مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMP) ، پلانهای ظرفیت سازی، نظارت و ارزیابی نیز ساخته خواهند شد. همزمان با تائید پلان توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست (NEPA) و بانک جهانی (WB)، ESMP توسط شرکای تطبیق پروژه – ازهردو سکتور، دولتی و خصوصی- مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا به امور مدیریت تمام تاثیرات احتمالی محیط زیستی و