ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی  به تاریخ ۲۸ ماه سنبله سال ۱۳۹۷ ورکشاپ پیرامون طرح ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی به همکاری USAID به اشتراک ۶۰ تن از کارمندان ادارت دولتی و سکتور خصوصی در تالار هوتل کابل ستار برگزار گردید.ورکشاب طبق اجندا توسط محترم عبدالمؤمن منصور  رئیس عمومی مشارکت عامه و خصوصی افتتاح گردید.

 

در نخست محترم عبدالمؤمن منصور ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان افزود: برنامه مشارکت عامه و خصوصی تنها یک برنامه دولتی نبوده این برنامه متشکل از حکومت، سکتور خصوصی و  همه مردم افغانستان میباشد و همه در این برنامه مسؤلیت واهداف خاص خود را دارد. همچنان محترم عبدالمومن منصور در رابطه به دستاورد ها و پیشرفت ها ی مشارکت عامه و خصوصی منجمله قرارداد برق شمسی ۲۰۰ میگاوات به نمایندهای دولت و سکتور خصوصی معلومات ارایه نمود.  

ضمناً محترم عبدالمؤمن منصور در رابطه به نقش ادارات ، قانون تعدیل شده ، پالیسی ، مقرره مشارکت عامه و خصوصی معلومات همه جانبه به حاضرین ارایه نمود. سپس محترمه لیمه خُرم رئیسه طرح و انکشاف مشارکت عامه و خصوصی سخنرانی نموده در رابطه به اهمیت،هدف برنامه و نقش جوانب ذیدخل معلومات ارایه نموده و اجندا ورکشاب امروزی را به اشتراک کننده گان تشریح نمود و از اشتراک کننده گان خواست تا از ورکشاب استفاده موثر نموده و در رابطه به ستراتیژی شمولیت ادارات  ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی نظریات و پیشنهادات مفید خود را ارایه نمایند.

 البته قابل یادآوری است که در این برنامه موضوعات ذیل در  برنامه به معرفی گرفته شد:

  • معرفی مشارکت عامه وخصوصی
  • ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه وخصوصی
  • پیشرفت درعرصه تکمیل قانون، مقرره و توجه به اهمیت مشارکت عامه و خصوصی و پیشرفت مشارکت عامه وخصوصی در کشورهای دیگر و دستاوردهای آنها معلومات مفید ارائه نمود.

در اخیربرنامه اشتراک کننده گان به گروپ های مختلف تقسیم گردید،  نظریات و پیشنهادات گروپی ایشان بعد از مطالعه چارچوب معلوماتی ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی و بحث ازاد توسط همه اشتراک کنندگان کتبی اخذ گردید که ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی آن نظریات را مد نظر گرفته و در  تقویت هر چه بهتر ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه وخصوصی از آن استفاده خواهد نمود.

پروگرام در اخیر توسط محترم لیمه خُرم جمع بندی گردید و از نماینده گان حاضر در پروگرام خواست تا نهایی شدن ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی، ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی را یاری نموده ممنون سازد.