امروز به تاریخ ۲۴ ثور سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ورکشاپ یک روزه را در رابطه به قانون مشارکت عامه و خصوصی برای تجاران بالقوه سکتور خصوصی به اشتراک محترمه لیمه خرم رئیس طرح و انکشاف ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی در تالار ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه برگزار نمود.
ورکشاپ طبق اجندا توسط محترمه لیمه خرم رئیس طرح و انکشاف ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی افتتاح گردید محترمه خرم ضمن خوش آمدید در رابطه به اهمیت و قانون مشارکت عامه و خصوصی معلومات همه جانبه ارایه نمود و از اشتراک کننده گان خواست تا از ورکشاپ استفاده مؤثر نموده و در رابطه نظریات خویش را شریک سازند.
در ادامه پریزینتیشن قانون مشارکت عامه و خصوصی توسط واکمن صمیم امین کارشناس ارشد حقوقی ریاست طرح و انکشاف مشارکت عامه و خصوصی ارایه گردید و به تمام سوالات اشتراک کننده گان در زمینه پاسخ ارایه گردید.