اگر شما طرح ابتدایی در رابطه به پروژه های مشارکت عامه وخصوصی دارید لطف نموده فورم ذیل را خانه پری نموده به ما ارسال نمایید. تیم ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی طرح شما را مورد مطالعه قرار میدهد و در صورت که طرح شما مورد تایید قرار گرفت ما با شما تماس خواهیم گرفت

*
*