ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی برنامۀ مودل مالی و ارزش پول پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را برای ۱۵ تن از کارمندان تخنیکی  ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی و ادارات ذیربط  را از تاریخ ۱۸ ثور الی ۲۴ ثور سال ۱۳۹۷ در کشور هندوستان برگزار نمود.

مودل مالی و ارزش پول یک از اصول اساسی و مهم در پیشبرد پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بشمار میرود. ازینرو اگاهی کامل و دقیق در این مورد یکی از نیازمندی های مبرم محسوس میگردد.